2012. május 7., hétfő

Legyünk egyszerűek, alázatosak és tiszták!

Assisi Szent Ferencnek az összes hívőhöz írt leveléből
(Opuscula, edit. Quaracchi, 1949, 87-949) 

Az örök Atya Szent Gábor főangyalt azzal az üze­nettel küldte a Boldogságos Szent Szűzhöz, Máriához, hogy az ő fölséges, szent és dicsőséges Igéje leszáll majd a mennyből, és a Szűzanya ménében magára veszi gyarló emberi természetünket. Isten Igéje, bar végtele­nül gazdag volt, mégis a szegénységet választotta a ma­ ga és Boldogságos Édesanyja számára. Szenvedése előtt megünnepelte tanítványaival együtt a Húsvétot. Az­ után pedig így imádkozott Atyjához: Atyám, ha lehet­séges, kerüljön el ez a kehely (Mt 26, 39).
De ugyanakkor a saját akaratát egészen az Atya akaratára bízta. Az Atya akarata pedig az volt, hogy áldott és dicsőséges szent Fia, ez a nekünk adott és ér­tünk emberré lett Fia, tulajdon vére árán áldozatul ad­ja oda magát értünk a kereszt oltárán. Nem saját magá­ért áldozta fel magát hiszen minden általa lett, hanem a mi bűneinkért adta oda áldozatul magát, pél­dát hagyva nekünk, hogy nyomdokaiba lépjünk (vö. l Pét 2, 21). Azt is akarja, hogy általa mindnyájan el­ nyerjük az üdvösséget, és befogadjuk őt tiszta szívünk, tiszta lelkünk templomába.
Milyen boldogok és áldottak azok, akik szeretik Urunkat, és úgy cselekszenek, ahogy Urunk meghagy­ ta az evangéliumban: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes telkedből; embertársadat pedig, mint sa ját magadat (Mt 22, 37). Szeressük tehát Istent, és imádjuk őt tiszta szívvel, tiszta lélekkel, mert mindenekelőtt ezt óhajtja. Ezért mondja: Az igazi imá­dók lélekben és igazságban imádják az Atyát (Jn 4, 23). Vagyis mindazoknak, akik őt imádjak, lelkűk benső hűsegében kell imádniuk. Terjesszük is eléje dicsérő imádságainkat éjjel-nappal, és mondjuk: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy (Mt 6, 9), mert szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni (Lk 18,1).
Azonkívül igyekezzünk megteremni a bűnbánat méltó gyümölcseit (Mt 3, 8). Szeressük embertársainkat, mint saját magunkat! Legyen szeretetünk, legyünk alá­zatosak, adjunk alamizsnát, mert az lemossa a lélekről a bűnök szennyét. Az ember mindazt elveszíti, amit itt hagy e világon. Csak a szeretetből végzett jó cselekede­tei érdemét és kiosztott alamizsnáit viszi magával: eze­kért kap majd az Úrtól jutalmat és méltó viszonzást.
Ne akarjunk okosak és bölcsek lenni e világ szerint. Inkább legyünk egyszerűek, alázatosak és tiszták. Soha ne akarjunk mások fölé kerekedni, hanem inkább le­gyünk minden ember szolgája és alárendeltje Isten kedvé­ ért. Mindazokon, akik így tesznek, és mindvégig állhatatosán kitartanak, megnyugszik az Úr Lelke, sőt bennük fog lakni, mint hajlékában. A mennyei Atya gyermekei lesznek, mert az ő tetteit teljesítik, így a mi Urunk, Jézus Krisztus jegyesei, testvérei, sőt anyja lesznek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése