2012. január 20., péntek

Jézus Nevének Ünnepe és az IHS monogram

Jézus szent nevének segítségül hívása biblikus eredetű imádság, tisztelete a szentírásban gyökerezik. „Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név, amelyben üdvözülhetünk” (Ap, csel 4,12). „... Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil – 2,9-11). „Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.” (Jn 16,23-24)
Sienai Szent Bernardin
Assisi Szent Ferencről írja szent Bonaventúra: „Midőn Jézus nevét kiejtette, vagy hallotta, vidámság ömlött el keblén, s külsejében is egészen megváltozott, mintha mézet ízlelt volna, vagy szép zenét hallott volna.” Celánói Tamás is hasonlókat ír szent Ferencről: „Hányszor történt, hogy amikor asztalhoz ülve Jézus nevét hallotta, említette, vagy csak reá gondolt is, megfeledkezett az evésről. Nézvén nem látott és hallván nem hallott. Sőt gyakran, midőn úton volt és Jézusról elmélkedett, vagy énekelt, megfeledkezett útjáról, és a teremtményekhez fordult, felszólítva őket Jézus dicséretére”.
Sziénai szent Bernardin ferences szerzetes (+ Aquila, 1444, május 20.) ezeken a nyomokon haladt. Mint népmisszionárius, amerre csak járt, Jézus neve kezdő betűit (IHS) táblára festette, s magasra emelve felszólította az embereket, hogy tiszteljék ezt a nevet, és soha ne ejtsék ki tiszteletlenül.
Az ábrázolás eredete, Sienai szent Bernardin egyik prédikációjához kötődik. Egyszer a kockajáték ellen prédikált, a városban mindenki oda hozta eléje a játékokat és elégették. A játékkészítő mester minden megélhetését elveszítette. Bernardin azt javasolta a mesternek, hogy kék alapon arany napkorongon Jézus nevét viselő táblát készítsen. A mesterember meggazdagodott. Attól kezdve Bernardin egy táblát állít fel prédikációi elején, Jézus nevével: IHS. Körbe szentírási idézet: „Kinyilatkoztatom nevedet az embereknek akiket a világból nekem adtál (Jn 17,6); vagy „Jézus nevére hajoljon meg minden térd” (Filipp 2,10).
Sienai Szent Bernardin beszédében tanítja:
„Ó dicsőséges név, ó legdrágább név, ó szeretetreméltó és erőt adó név! Te oldozod fel a bűnöket, te győzöd le az ellenségeket, te szabadítod meg a gyengéket, te erősíted meg és te örvendezteted meg a nehézségek közt a türelmeseket! Te vagy a hívők tisztessége, te tanítod az igehirdetőket, te adsz erőt a fáradozó embereknek, te emeled fel az elfáradtakat... Mindnyájan elérik a végső győzelmet, akik téged dicsérnek.”
Kapisztrán Szent János (+Újlakon, 1456. Október 23.) a nándorfehérvári csata alkalmával buzdította a kereszteseket, hogy Jézus nevét kiáltva vívják meg a küzdelmet a török túlerővel.
Kapisztrán szent János a nándorfehérvári csata során így kiáltott fel: „Készen állnak a pogányok, hogy Jézus nevét eltörüljék a föld színéről!”
A bécsi Stephansdom szentélye mögötti külső falon található egy szobor, ahonnan a hagyomány szerint Kapisztrán szent János prédikált. A barokk szoborcsoport a harci eszközök, zászlók közepette a felsőbb „mennyei tartományokkal” együtt jeleníti meg a „Jézus Nevéért” törököt legyőző Kapisztránt. A „győzelem” a barokk felfogásában, a győztes Kapisztrán alakja nem mutat erőt, üres kézzel áll Isten előtt, mintha Jézus Nevének /IHS/ imádása maga lenne a harc döntő aktusa, és a lezuhanó török nem Kapisztrán robusztus alakja, hanem az angyalok fölött megjelenő Jézus-név láttán szenvedne vereséget. Egyik prédikációjában Kapisztrán János egy képet rajzol elénk: Szent Mihály arkangyal és Lucifer vívja harcát. A győzedelmeskedő angyal zászlaján Jézus neve ragyog.
Jézus neve tiszteletére az ünnepet és zsolozsmát a ferenceseknek VI. Kelemen pápa engedélyezte 1530-ban. A ferences naptárban továbbra is szerepel az ünnep, január 3-i dátummal.
Sok mindent szeretnénk megoldani, naponta több mindennel küszködünk – azonban nem felejthetjük el – hogy nem cselekedhetünk kizárólag a magunk nevében, nem elégséges az emberi okosság, az emberi erőfeszítés, csak Jézus nevében van megoldás, az ő nevében van üdvösség. Így Jézus nevében kell elkezdenünk napi tevékenységünket. Rá kell irányulnia egész napunknak, és Ő vele kell befejeznünk napunkat. Ez ad keretet egy igazi keresztény – Krisztus-követő életnek. Istenünk, te úgy akartad, hogy egyszülött Fiad az emberi nem Megváltója legyen, és Jézusnak hívják. Add kérünk, hogy szent nevét tisztelve a földön, színe látásának örvendhessünk a mennyben. 
Urbán Erik  ofm

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése