2013. december 29., vasárnap

A karácsonyfa eredete


Ó Jézus... Ó Jézus, te  mindenkinek egyforma nagylelkűséggel  felajánlod szavadat  és   tanításodat. Ahogy a magvető nem tesz  különbséget a földre  vonatkozóan,  hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is egyformán intézed tanításod a  gazdaghoz,  a  szegényhez,  a  bölcshöz,  a  tudatlanhoz,  a buzgóhoz,  a  lustához, a  bátorhoz és  a  gonoszhoz. Megkülönböztetés  nélkül  beszélsz   mindenkihez.  Add, Uram, hogy tanításodat  figyelemmel hallgassam és állandóan  eszemben   tartsam, s erővel és bátran megvalósítsam.

   Aranyszájú Szent János

2013. december 27., péntek

Minden nap karácsony lehet Volt egy kedves dalocska a karácsonyi hangulatról. Ennek refrénje szerint könnyebb jónak lenni, a jót megtenni: „Ilyenkor decemberben” Nosztalgia a karácsony hangulata után? Szeretnénk talán, ha minden nap ugyanúgy tennék velünk a jót, mint karácsonykor, ha minden nap olyan udvariasak lennének velünk az emberek, ha folyton áldott, vagy boldog karácsonyt kívánnának nekünk? Amit állandósult karácsonynak nevezünk, az nem elérhetetlen. Sőt! Egyenesen kívánatos, hiszen az nem egyéb, mint Istenatyánk alapvető parancsa: Tedd állandóan a jót, azt a jót, amivel mások számára boldogságot szerzel. Isten minden embernek azt a parancsot adta, hogy legyen boldog. Boldog viszont csak az lehet, aki állandóan önzetlenül szolgálni tudja mások boldogságát. Vagyis úgy él, hogy abból mások boldogsága biztosítva van. Belátom, erre csak Jézus Krisztus képes maradéktalanul. Mert ehhez egész életünkben mindenünket, önmagunkat kellene odaadnunk. Testét és Vérét adja ételül, italul. Az Ő embersége egyébként mérhetetlenül több és jobb, mint a  miénk, és   mégis összekötötte az istenségével, a végtelen erővel. A szentáldozásban együtt kapjuk a kettőt. Így tud minden embert boldogító jótetteket állandóan végbevinni.

Kovács Bánk atya ofm

2013. december 23., hétfő

Ady Endre - Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

2013. november 9., szombat

Cölibátus: a szeretet ajándéka

Amikor valaki papi szolgálatra vállalkozik, mert követni akarja Jézus hívó szavát, vállalnia  kell a Római Katolikus Egyházban a papi nőtlenséget, a cölibátust. A papságra jelentkező ezt a feltételt úgy vállalja, hogy ismeri a saját családjából és másokéból is a természetes emberi élet vonatkozásait. Azt is tudja, hogy a teremtő Isten minden ember számára mondta ki az alapvetést: „Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter1, 26-27) Az állatszemle után megállapítja Isten: „Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzá illő segítőt is”. (2, 18) Éva megteremtése után, pedig hangsúlyozza: „Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy testté lesznek”. (24) Ha nem jön közbe az ősbűn, akkor mindenkinek meglenne az Istentől neki választott párja, akivel boldog életet élne. Így tehát a páratlanság vezeklő állapot az ősbűn miatt. A papság Jézust követi a vezeklő állapotban. Van ennek olyan természetfeletti vetülete, amelyet nagyon szépen fejt ki a Boldog Kalkuttai Teréz anya által írt nagyszerű elmélkedés: Csak szeretetből. Jézus példája szerint azért nincs párja a papnak, hogy önzetlen szeretetet tudjon árasítani minden rábízott ember felé.

P. Kovács Bánk

2013. augusztus 18., vasárnap

hozzád könyörgünk mindazokért, akiket....

 Mindenható Istenünk,  hozzád  könyörgünk mindazokért,  akiket  bántás  ért emberi  méltóságukban,   s   akiknek  jogait   lábbal   tiporták.   Hozzád fohászkodunk  a  nagyon  sokszor   megalázott  és  mellőzött  nőkért,   és beismerjük a hallgatólagos  egyetértés különböző formáit,  melyek által  a keresztények is  vétkessé  váltak.  Istenünk, könyörgünk  hozzád,  hogy  a Krisztus Testének egységét megbontó és  a testvéri szeretetet sértő  bűnök beismerése egyengesse az utat  az összes keresztények kiengesztelődése  és egysége felé. Ámen.
    Boldog II. János Pál pápa

a bűnök bocsánatára omlik....   Ha bárhol is  kiomlik Krisztus  Vére, a  bűnök bocsánatára  omlik, én,  ki annyit vétkeztem, épp én kell,     hogy  gyakran Őt vegyem! Oly szükségem  van gyakorta erre az orvosságra. E Kenyérről mondatott: Mind, ki Tőled távolra megy, az elvész! Ha távol tartod Tőle magadat, te is majd el fogsz veszni. Az elveszőket önhanyagságuk veszti el!
   Szent Ambrus

2013. május 26., vasárnap

A pápa Szent Ferenc ünnepén Assisibe látogat

Assisi püspöke, Domenico Sorrentino bejelentette, hogy a pápa Szent Ferenc ünnepén Assisibe látogat. A főpásztor levelet kapott május 23-án a Vatikánból, amelyben az Államtitkárság jelezte, hogy Ferenc pápa elfogadta az umbriai püspökök kérést, hogy október 4-én Szent Ferenc városába zarándokoljon.
Joggal mondhatjuk, a pápák egyik legkedveltebb zarándokhelye Assisi. Róma püspökei közül sokan keresték fel Szent Ferenc sírját az évszázadok során, és a második világháború óta szinte minden pápa megtette az utat.
IX. Gergely volt az első, ő nem sokkal Szent Ferenc halála után, 1235-ben látogatott el a szent sírjához. A középkorban gyakran vendégeskedtek a pápák a ferenceseknél, olykor hosszabb ideig is. IV. Ince az egész római kúriával együtt egyszer fél évig tartózkodott az umbriai városban. https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gifXXIII. János pápa a Vatikánból vonattal érkezett 1962 október 4-én, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának előestéjén.
II. János Pál hatszor is járt itt. Először néhány héttel megválasztása után, 1978 novemberében. Másodszor 1982-ben, a szent születésének nyolcadik centenáriuma alkalmából. A harmadik látogatás a híres béke-imatalálkozó alkalmával történt, melyen a pápa meghívására a különböző világvallások vezetői vettek részt. Negyedik útja is békemisszió volt, 1993-ban a háború sújtotta Bosznia Hercegovináért imádkozott Szent Ferenc sírjánál más keresztény közösségek, valamint iszlám és zsidó vallási vezetőkkel együtt. 1997-ben az előző évi assisi földrengés áldozataiért fohászkodott a városban. Utolsó, 2002-es útjának a célja ismét a világbékéért való imádkozás volt, más meghívott vallási vezetőkkel egyetemben.
XVI. Benedek pápa 2007 januárjában, Szent Ferenc megtérésének nyolcszázadik évfordulója alkalmából járt először pápaként Assisiben, másodszor pedig 2011-ben, az elődje által kezdeményezett békeima-találkozó negyedszázados évfordulóján szintén ide hívta meg a világ vallási vezetőit.
Természetesen Assisiben a ferencesek nagyon boldogok, hogy az új pápa első olaszországi útja hozzájuk vezet. Róma püspöke egyben Olaszország prímása is, és Szent Ferenc Olaszország védőszentje. Ez már elég ok lenne az úthoz. Az argentin pápának azonban saját maga választotta védőszentje is Assisi szegénykéje, tehát a látogatás különösen meghittnek ugyanakkor jelentőségteljesnek ígérkezik.
A jezsuita pápa már több jelét adta annak, hogy vonzódik a ferenci karizmához, és számít a ferences család támogatására. Székfoglaló szentmiséjén saját kérésére az alvernai ferences novíciusok habitusban végeztek oltárszolgálatot, első fontos személyi döntésével pedig a ferences generálist, José Rodríguez Carballót a megszentelt élet, vagyis a szerzetesi kongregáció titkárává nevezte ki.


--
Szerdahelyi Csongor
Ferences Sajtóközpont

2013. április 8., hétfő

Az új pápa címere és mottója - szentszéki közlemény


Ferenc pápa címere felidézi püspöki címerét, továbbá a Szentatya korábbi mottóját is megőrizte: „Miserando atque eligendo” („megkönyörült és kiválasztotta” (Mt 9, 9); „Meglátta őt Jézus, megkönyörült rajta, és kiválasztotta” – Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből).

Ferenc pápa a címerpajzsot illetően megőrizte a püspökké szentelése óta használt elemeket. A kék színű pajzsot a pápai méltóságot övező szimbólumok veszik körül úgy, ahogyan azt elődje, XVI. Benedek pápa is használta (eszerint a püspöki süveg két kulcs, egy arany és ezüst kulcs között helyezkedik el, amelyet egy vörös kötél köt össze). A címerpajzs felső részén a Jezsuita Rend emblémája látható, amelynek tagja Ferenc pápa. Ez egy sugárzó nap, amelyben vörös színnel három betű látható: IHS, vagyis Jézus nevének görög rövidítéséből származó monogramja.

A „H” betűn egy kereszt látható, a monogram alatt pedig három fekete szög. Ez alatt bal oldalon egy csillag, jobb oldalon pedig a nárdusvirág figyelhető meg. A csillag a régi címerhasználat szerint Szűz Máriát, Krisztus és az Egyház anyját jelképezi, míg a nárdusvirág Szent Józsefre, az egyetemes egyház védőszentjére utal. A hispániai ikonográfiai hagyományban Szent Józsefet egy nárdusvirággal a kezében ábrázolják. Ezekkel a jelképekkel a Szentatya kifejezi mély tiszteletét Szűz Mária és Szent József iránt.
Ferenc pápa mottója Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből származik, aki kommentálva a Szent Máté meghívásáról szóló evangéliumi részletet, így írt: Jézus meglátta a vámost, és mivel ebben a látásban ott volt könyörülete és kiválasztása is, azt mondta neki: Kövess engem!

Ez a szentbeszéd az isteni könyörület felmagasztalása, amelynek egyes elemei szerepelnek Szent Máté liturgikus ünnepén az olvasmányos imaóra szövegében. A homília különleges jelentőséggel rendelkezik a pápa lelki útját és életét illetően is. 1953-ban, Szent Máté liturgikus ünnepén a fiatal, 17 éves Jorge Bergoglio Isten szeretetteljes jelenlétét életében személyes módon élte át, tapasztalta meg. Egy gyónást követően megérintette valami szívét és megérezte Isten könyörületét, aki szeretettel a szerzetesi életre hívta őt Loyolai Szent Ignác nyomdokain járva.

Püspökké való kinevezését követően Bergoglio főpásztor erre az eseményre emlékezve, amelyből fakadóan Istennek és egyházának szentelte életét, úgy döntött, hogy életének mottójául választja Szent Béda áldozópap szavait: „Miserando atque eligendo”, amelyeket pápai címerében is felhasznált.

(hh)

2013. március 29., péntek

Nagyszőlősi keresztút

 
2013. március 30., szombat Duna Tv műsorán 12:15  Nagyszőlősi keresztút  

Operatőr:  Horváth Tamás, Surányi Z. András
Szerkesztő:  Barlay Tamás
A Kárpátaljai Ferences Misszió 15 éve működik Nagyszőlősön. Egyik első tagja Zatykó László atya volt, aki az indulás munkálatiból oroszlánrészt vállalt. A gótikus plébániatemplom a szovjet időkben raktárként működött, a rendszerváltáskor, amikor a ferencesek átvették a működtetését, romos állapotban volt. A helyreállítási munkálatok egyik legérdekesebb mozzanata a keresztúti stációk elkészítése volt, amelynek kapcsán a térség történelmének szomorú napjai kerültek felszínre, tanúságot adva ugyanakkor az emberség megnyilvánulásairól…

2013. március 27., szerda

Via Crucis - A pápa keresztútja a Colosseumból

2013. március 29., péntek Duna tv. 21:00 
Via Crucis - A pápa keresztútja a Colosseumból   '100

Szerkesztő:  Kocsis Zsuzsanna

A pápa Nagypéntek éjszakáján Rómában, a Colosseumnál tart szokásos keresztúti ájtatosságot a római hívek tízezreivel együtt. Az imádságos együttléten lélekben végigjárjuk Jézus szenvedésének az útját, és megemlékezünk kereszthaláláról.

Isten szolgája: Sándor István - szalézi vértanú

Sándor István - szalézi vértanú

 

A 39 éves korában vértanúhalált halt szerzetes élete és áldozathozatala példaértékű. Don Bosco-i lelkülete, tántoríthatatlan ifjúság - és hazaszeretete, mély hite a kommunista diktatúra alatt egyenesen vezette az akasztófáig.
1914. november 26-án, Szolnokon született. 25 évesen adja be szerzetesi kérelmét a Szalézi Rendbe. Az ÁVH 1952-ben letartóztatja. Államellenes összeesküvés, a demokratikus rend megdöntése címén a "Pártőrség pere" folyamán a Hadbíróság kötéláltali halálra ítéli, amit 1953. június 8-án végrehajtanak. Testét jeltelen sírba dobták.

 

22:35, Péntek (március 29.), m1 Tv műsorán