2012. augusztus 15., szerda

Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)

   Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik  városába sietett. Belépett  Zakariás  házába,  és  köszöntötte  Erzsébetet.  Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését,  szíve alatt megmozdult a  magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De  hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat  el hozzám? Mert íme, amikor  fülembe csendült köszöntésed  szava, örvendezve  felujjongott méhemben  a  magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
   Mária megszólalt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!
   Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!” Mária ott  maradt  még  körülbelül három  hónapig,  azután  visszatért  az otthonába.
   Lk 1,39-56

   Elmélkedés:

   Mennyei dicsőség
   XII. Piusz pápa az 1950.  november 1-én közzétett, Munificentissimus  Deus (A legbőkezűbb Isten) kezdetű  apostoli rendelkezésében a  következőképpen fogalmazta meg a mai ünnep titkát, Szűz Mária mennybevételének hittételét:
   „A  szeplőtelen,  mindenkor  szűz   Istenanya  Mária,  földi   életpályája befejezése után testével,  lelkével felvétetett a  mennyei dicsőségbe”.  E megfogalmazás  szerint  Jézus   édesanyjának  megdicsőüléséről  abban  az értelemben beszélhetünk,  hogy nem  a  maga emberi  erejéből jutott  el  a mennyországba, hanem  Isten közreműködésének köszönhetően. Ez  az  isteni megdicsőítés  azonban  mégsem  független  Mária  életétől, hiszen   annak köszönhető,  hogy   a  názáreti   leány  hittel   elfogadta  és   hűséggel teljesítette azt  a küldetést és  feladatot,  amit  a  mindenható  Isten megváltó tervében rábízott, tehát az ő közreműködésének is köszönhető.

   Mi az előzménye Mária  mennybevételének? Az ő  emberi élete, amely  minden pillanatban Isten  akaratát kereste  és  teljesítette. Nem  földre  szállt angyal ő, hanem  ember, mint  mi. Emberként  született a  világra és élte életét. A mennyei megdicsőülés azért  érte, mert a Megváltó Anyjaként  élt és Isten nem engedte, hogy testét romlás érje.

 Az elmúlt napokban  és hetekben  bizonyára sokan  figyelemmel kísérték  az olimpiai közvetítéseket.  Amikor  valaki a  legjobbnak  bizonyult  egy-egy sportágban, aranyéremmel jutalmazták.  Ő állhatott fel  a dobogó  legfelső fokára. Az ő tiszteletére hangzott el országának himnusza. Az egész  világ őrá figyelt. Láthatóan óriási öröm töltöttel a győzteseket. Nem túlzás, ha azt állítjuk,  hogy ez  igazi megdicsőülés  volt a  legkiválóbb  versenyző számára. Ezekben a  percekben talán  nem is szoktunk  arra gondolni,  hogy mennyi munka,  évekig  tartó  edzés  van  egy-egy  kimagasló  teljesítmény mögött. Mert az aranyérmet és az azzal járó dicsőséget nem adják ingyen. A győztesnek nem  csupán ellenfeleit  kellett legyőznie,  hanem oly  sokszor    kellett győzedelmeskednie önmagán,   felülemelkednie   fáradtságán a felkészülés hosszú  ideje alatt,  túllépni  kudarcain, amikor  valami  nem sikerült jól. Mindezek hozzá tartoznak a sikerhez, a győzelemhez.

   Mária  mennybevétele  szintén   győzelem.  Ő  áll   ma  előttünk,   akinek életpéldája ösztönöz bennünket, hogy mi is menny felé törekedjünk. Egy-egy sportoló sikerét  látva sok  gyermeknek  megfordul a  fejében, hogy  ő  is kipróbálja azt a  sportágat, s  talán egyszer  ő is  bajnok legyen.  Mária sikerét,   megdicsőülését,   mennybe   jutását   látva,   bennünk,   Isten gyermekeiben is felébred a gondolat, hogy őt utánozzuk, hozzá hasonlóan  a menny felé törekedjünk, és ugyanazt a sikert elérjük.

   Miben kell őt  követnünk? Hogyan éljünk?  A mennybe felvett  Boldogasszony élete  megadja   nekünk  a   választ.  Állítsuk   egész  életünket   Isten szolgálatába! Az  angyali  üdvözlet alkalmával,  amikor  Mária  megismerte Isten vele kapcsolatos tervét, akkor teljes személyiségével, értelmével és akaratával  igent  mondott  erre  a  tervre:  „Az  Úr  szolgálója  vagyok, történjék  velem  szavaid  szerint”  (Lk  1,38).  Keressük  Isten   velünk kapcsolatos tervét,  és ha  megtudtuk, éljük  ebben a  hivatásban!  Éljünk szeretetben, szeretetközösségben  Jézussal, ahogyan  Mária is  élt! És  ne veszítsük kedvünket, ha életünk  során kudarcok, nehézségek érnek  minket, hiszen neki is kijutott a gondból.

 Isten  meghív  bennünket  az  örök  életre.  Törekedjünk  rá,  hogy  Jézus édesanyjához  hasonlóan   mi   is   elnyerhessük   a   győzteseknek   járó hervadhatatlan koszorút!Minden evilági,  földi dicsőségnél  többet ér,  ha elnyerjük a mennyei dicsőséget, az örök életet.
   © Horváth István Sándor
     
   Imádság:

   Szűz Mária, égi  anyám, ó hallgasd  meg az én  imám, hozzád szólok  benned
   bízva, szomorúak  nagy vigasza.  Sok bánat  a földi  életem, segíts  nekem
   elviselnem. Nyújtsd ki mennyből  szent kezedet, segíts vinni  keresztemet.
   Kérjed értem szent fiadat, tudom jól,  hogy terád hallgat. Hogy majd az  ő
   szent nevében köszönthetlek fönt az égben. Ó hallgasd meg kérésemet, hogy
   dicsérjem szent nevedet. És fogadd el az én imám Szűz Mária, édesanyám.

2012. augusztus 14., kedd

"Ó, Mária áldott rózsafüzére"

Ó, Mária áldott rózsafüzére, Istenhez kötő édes lánc, a szeretet köteléke, amely az angyalokkal egyesít, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyunk el soha többé!
Te légy erősségünk halálküzdelmünk óráján! Tiéd legyen kialvó életünk utolsó csókja. És ajkunk utolsó lehelete a te édes neved legyen, ó Rózsafüzér Királynője, ó drága Anyánk, ó bűnösök menedéke, szomorúak hatalmas vigasztalója. Légy áldott mindenütt, ma és mindörökké, a földön és az égben!

Boldog Bartolo Longo