2012. július 29., vasárnap

A pesti ferencesek és zenéjük a 18-19. században

A pesti ferencesek és zenéjük a 18-19. században

2012. július 31-én
14. 30 – 18.00 óráig
A Belvárosi (pesti) Ferences Templom
Szent Ferenc termében


14. 30 óra

Méhes Balázs DLA:                          A redőnyszerkezet szerepe Liszt
                                                       orgonaműveiben

15–16 óra
P. Kercza Csaba Asztrik OFM:         Liszt Ferenc confrater, abbé, zeneesztéta

Sipos Soma Mihály:                         Liszt Ferenc és Heinrich Schütz 13. 
zsoltára, avagy a romantika és a barokk zenei megközelítése

Kissné Mogyoróssi Pálma DLA:       Liszt Ferenc egyházzenéjének protestáns
                                                       vonatkozásai

16–17 óra

Deákné Kecskés Mónika DLA:         Roskovszky Pantaleon OFM, a pesti
                                                       ferencesek cantus magistere

Varga László DLA:                          Szent Ferenc és Liszt Ferenc

Paul Merrick PhD:                            Is Liszt's symphonic poem Hungaria a Franciscan work? (Ferences mű Liszt Hungaria cimű szimfonikus költeménye?)

17–18 óra

Eckhardt Mária:                                Liszt és a ferencesek

(Sorozatszerkesztő: Deákné Kecskés Mónika, regens chori)

18:30 órától, a templomban

Szentmise Liszt Ferenc, a pesti ferencesek confratere emlékére

2012. július 28., szombat

Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked éltessen minket;

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas,  te vagy a békesség, te  vagy   az egység,  te vagy  a  tisztaság, te  vagy a  jóság.  Atyja és  Ura  vagy   mindazoknak, akik  szívükben  békés gondolatokat  táplálnak.  Adj  nekünk   alázatosságot, reményt és  erős hitet! Add,  hogy a szeretet  Lelke, a  te   Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben  közelednünk,   mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség   és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy  boldognak   nevezzen minket  szent  Fiad! Általa  és  vele legyen  neked  dicsőség  és   hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!

Jeruzsálemi Szent Cirill

2012. július 25., szerda

Én Uram...

Én Uram, Istenem, te csak attól  vagy távol, aki maga távolodik el  tőled.   Minden pillanatban szerethetlek, és  így minden az  enyém lehet: Isten  az   enyém és minden az enyém, ha szeretek! Isten maga az enyém és énértem van!   Krisztus is az enyém, egészen értem van!

Keresztes Szent János

2012. július 21., szombat

Ne feledkezzünk el...

forrás: Élő Víz Horváth István Zalalövő plébánosa

Miért szükséges tudnom?Miért szükséges tudnom, hogy hogyan jössz hozzám az Oltáriszentségben,  én   Istenem? Elég, hogy hiszem,  erős hittel hiszem,  hogy valósággal te  vagy   az, aki hozzám jössz. És ezt azért hiszem, mert te magad mondtad, ki  örök   igazság vagy; azért hiszem, mert tudom, hogy szereteted mindenhatóságának   semmi sem lehetetlen. Ámen.

Szalézi Szent Ferenc

2012. július 20., péntek

"Atyám, a Te hívásodat szeretném benne fölfedezni! "
Segíts rajtam, Uram, hogy tudjak  erős lenni, amikor jön a  megpróbáltatás   órája! Tégy erőssé és nagylelkűvé,  hogy ne jajveszékeljek és ne  kerüljem   el azt, aminek történnie kell!  Erősen szembe nézve a kereszttel,  mondom:   Atyám, a Te hívásodat szeretném benne fölfedezni!   

Romano Guardini

2012. július 18., szerda

Szent Ferenc prédikál

Egy szép napon, amikor Szent Ferenc kiment a kolostorból, találkozott egy baráttal akit Gineprónak neveztek. Egyszerű és őszinte volt, ezért Szent Ferenc kedvelte a fiatal szerzetest.
Üdvözölte és így szólt hozzá:
- Ginepro testvér, gyere velem, elmegyünk prédikálni.
Szent Ferenc nehezen tudta rábeszélni a fiatal testvért, de végül elment vele. Körbejárták a várost, imádkoztak az üzletben és kertben dolgozó munkásokért. Rámosolyogtak a gyerekekre, különösen a szegényebbekre. Beszélgettek az idősekkel és megvigasztalták a szomorúakat. Még egy asszonynak is segítettek, aki egy nehéz edényt cipelt.
Már többször megkerülték a várost és Szent Ferenc megszólalt:
- Ginepro testvér, ideje, hogy hazatérjünk.
- De hát hol van a prédikáció?
- Az már megvolt... bizony megvolt - mondta mosolyogva Szent Ferenc.

Jelenléted és jótetteid a legjobb prédikáció!

Krisztusunk...

Krisztusunk, aki  elfogadod a  keresztet az  emberek kezéből,  hogy  Isten   embereket üdvözítő  szeretetének jelévé  tedd, add  meg nekünk  és  korunk   minden emberének,  hogy higgyünk  e határtalan  szeretetben, s  átadván  a   kereszt jelét az új évezrednek, a megváltás hiteles tanúi lehessünk.

Boldog II. János Pál pápa

2012. július 17., kedd

A felajánlás előnyei

különböző rendi novíciusok a képen
    Sok megvilágosításra volna szükségem felülről, hogy e gyakorlatnak kiválóságát teljesen leírjam. Csak az alábbiakat szeretném röviden megjegyezni:
a.) Önmagunkat az említett módon a Boldogságos Szűznek átadni és szentelni annyit tesz, mint utánozni a Mennyei Atyát, aki Fiát Szűz Mária által adta nekünk, és kegyelmeit is csak Szűz Mária által közli velünk.
A Fiúistent utánozzuk, aki Szűz Mária által jött le hozzánk és felszólít bennünket, hogy mi is ezen az úton közeledjünk Hozzá.
Végre a Szentlelket is követjük, ki megvilágosító kegyelmeit és adományait csak Szűz Mária által osztja ki. Nem igazságos dolog-e, mondja Szent Bernát, hogy a kegyelem ugyanazon a csatornán át térjen vissza szerzőjéhez, amelyen hozzánk eljutott?
b.) Ily módon Szűz Mária által közeledni Jézushoz annyit tesz, mint Jézus Krisztust igazán tisztelni. Mert ezzel megmutatjuk, hogy bűneink miatt nem tartjuk magunkat méltóknak arra, hogy végtelen fölségéhez közvetlenül és saját magunk által közeledjünk, és hogy Szűz Máriára, Szentséges Anyjára szorulunk, hogy szószólónk és közvetítőnk legyen Nála, aki a maga részéről a legfőbb közvetítőnk az Atyánál!
Ez egyúttal azt jelenti, hogy Jézushoz mint közvetítőnkhöz és testvérünkhöz közeledünk és előtte mint Istenünk és Bíránk előtt megalázódunk, alázatosságot gyakorolunk, s ez Isten szívét mindig megnyeri.
c.) Sajnos, jócselekedeteink minden látszat ellenére gyakran méltatlanok Isten végtelen fölségéhez, akinek szemében még a csillagok sem tiszták. De mi kérjük bátran a Mennyei Úrnőt, a Szűzanyát, hogy cselekedeteink szegényes ajándékát megtisztítsa, megszentelje és megszépítse, hogy Istenhez méltóvá tegye!
„Ha Istennek csekélyke ajándékot akarsz bemutatni, add át azt Szűz Mária kezébe, ha nem akarod, hogy visszautasítassál!” – mondja Szent Bernát. Ó, Istenem, mily csekély dolog mindaz, amit teszünk! De tegyük, ennek az áhítatnak gyakorlásával, Szűz Máriával!
Ha magunkat neki egészen átadjuk, amennyire csak lehetséges, és iránta tiszteletből minden tulajdonunktól megfosztjuk magunkat, akkor Ő irántunk még sokkal nagylelkűbb lesz és tojásért tyúkot ad. Egészen át fogja magát adni nekünk, összes érdemeivel és erényeivel. Felruház minket Fiának, Jézus Krisztusnak, remek szép ruháival, vagyis érdemeivel, mely fölött rendelkezik. Így nekünk, mint háznépének, rabszolgáinak, kik iránta való tiszteletből mindenünkről lemondtunk, íme két rend erényei, melyekkel minket felruháznak, miután szegénységünkből kivetkőztünk!
d.) Ilyképp önmagunkat a Szűzanyának szentelni ugyanannyi, mint a keresztény felebaráti szeretet magas fokban gyakorolni, mivel Szűz Máriának a legdrágábbat adjuk, hogy azzal akarata szerint az élők és holtak javára rendelkezzék.
e.) Ezáltal az áhítat által kegyelmeinket, érdemeinket és erényeinket is biztonságba helyezzük, mert azokat Szűz Máriának adjuk megőrzés véget, s így szólunk Hozzá: íme, jóságos Úrnőm, ez az a jó, amit Szent Fiad kegyelmével hoztam létre, ám nem vagyok képes azt megőrizni gyengeségem és álhatatlanságom miatt, ellenségeim nagy száma és acsarkodó gonoszsága miatt. Mert nap-nap után ezer igaz esik el baloldalamon és tízezer a jobbomon!
Égi, hatalmas Fejedelemnőm tarts meg engem, hogy el ne essek magam is! Őrizd javaimat, hogy el ne rabolják azokat! Mindenemet bizalommal helyezek letétbe Nálad, hisz’ tudom ki vagy: hűséges vagy Isten és ember iránt. Hatalmas vagy és senki sem árthat Neked és senki el nem ragadhatja azt, amit kezedbe helyeztem!
Ha csak ez volna egyetlen indítóokom, mely ezen áhítat gyakorlására ösztönözne, már ez is megérné, hogy szívem szeretettől lángoljon Teérted, édességes szép Úrnőm!
f.) Ez az áhítat végre igazán szabaddá teszi a lelket, mert Szűz Mária iránti szeretetből és szabad választásból tesszük magunkat rabszolgáivá, hálából ezért a jóságos Úrnő kitágítja szolgáinak szívét, alkalmasabbá téve nagyobb isteni kegyelmek befogadására! Kedvtelenséget, szomorúságot és aggályt kiírt a szívekből.
     Ez az az áhítat, melyre Üdvözítőnk, Jézusról nevezett Boldog Ágnest tanította mint biztos eszközre, mely által a kemény szenvedésektől és lelki zavaroktól megszabadulhat. „Légy Édesanyám rabszolgája!” – szólt hozzá Jézus. Megtette, és abban a pillanatban megszűntek szenvedései.
     Az előnyök bizonyítására, felsorolhatnám a pápák bulláit és búcsúit, a püspökök összes, ezen áhítatot támogató pásztorlevelét, valamint az ennek szellemében alapított számtalan társulatot, az ezt gyakorló megannyi szent és nagy személyiség példáját, de helyszűke miatt mellőzöm!

forrás: A hajnal Szép Sugara blogról

2012. július 16., hétfő

Ima a papokért

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!
Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában!
Amen.
(Erdő Péter bíboros imája)

2012. július 14., szombat

A Szent Szűz mexikói elnevezése

A világ legnagyobb horderejű Mária-jelenésének története


     A "Guadalupe" elnevezés félreértésen alapul, a nahuatl nyelv hangzásán és a spanyol fül értelmezésén.
A téyn, hogy az azték indiánok nem tudták kimondani a "g" és "d" hangokat, hogyan adhatták volna tovább a Szűzanya valóban Guadalupénak nevezte volna meg magát? A megkérdezett indián nők, akik csak a nahuatl nyelvet beszélik, mindig azt válaszolták, hogy ez csak a "Coatlaxopeuh" kifejezés lehetett, mely azt jelenti, hogy: aki a kígyót eltapossa. ("Coalt Lope", "Ő, aki szétzúzza a kígyó fejét". Ezt látszik igazolni mind a Teremtés könyve, mind maga a guadalupei jelenés lényege, a Tollas-kígyó fejének eltiprása! A Szent Szűz egyébként Juan Bernardinonak mutatkozott be nahuatl nyelven, feltételezhetően Coatlaxopeuh-ként (magyar kiejtése kb.: „kvatlaszupe”), esetleg "Tlecuauhtlapcupeuh"-ként, ami "égbe szárnyaló tüzes fényt" jelent (Hajnal Szép Sugara?). Mindenesetre a spanyol fülnek bármelyik hangzás, a spanyolországi Guadalupe nevű Mária-kegyhely elnevezésére hasonlított. Ez a félrehallás lehetett forrása a kegyhely mai elnevezésének.
Nem csoda, ha a korai években, maguk a spanyolok is inkább (a Tepeyac-i Szűz) Virgen de Tepeyac-nak hívták!
A spanyolországi Guadalupe szentély története
      Egy, a Szent Lukácsnak tulajdonított 'Mária a Kisjézussal' szobrocska, hosszas viszontagság során a sevillai székesegyházhoz került, ahol tisztelet övezte egészen a 711. évi arab hódításig. Az arabok elől menekítve, márvány ládában elásták a Sierra de las Villuercas-hegység egyik patakja mellett. X. Alfonz király (1252-84) idejében egy Gil Cordero cáceresi tehénpásztor elveszett tehenét keresve, harmadnapra találta meg holtan. Mintegy fogadva el Istentől ezt a csapást, keresztet rajzolt a tetem bőrére. Erre a állat felkelt holtából. E pillanatban jelent meg neki Szűz Mária, aki arra kérte a boldog pásztort, hogy majd térjen ide vissza emberekkel, és mesélje el nekik a csodás esetet. "Amikor ide fogtok érkezni - folytatta a Szent Szűz -, kezdjetek ásni és egy Mária-szoborra fogtok lelni, melyet ne vigyetek el sehová, hanem építsenek fölé egy kápolnát. Később majd itt igen fontos templom fog állni és egy nagy város fog épülni". Ekként szólt a Madonna kívánsága és jövendölése, mely be is igazolódott. Amikor aonban Gil hazatért, a kisfiát holtan találta, a gyászoló rokonság már össze is gyűlt. Ekkor a pásztor térden állva kérte a Szűzanyát, hogy adja vissza fia életét, hogy mások számára is tapasztalható csodával erősítse meg a neki adatott kinyilatkoztatást. A fiú életre kelt. A jelenlévők Gillel kimentek a megjelölt helyre, ásni kezdtek, s egy föld alatti üregben megtalálták a márványládát s benne a kis Mária-szobrot. Fel is építettek fából egy kis kápolnát, később kőkápolnát emeltek, őrzésére Gil a családjával oda költözött. A hagyomány szerint mindez 1325-ben történt. A modern kutatások szerint a szobor a 6. sz. előtt libanoni fekete cédrusból készült. A mórok elleni egyik győzelmét XI. Alfonz a Guadalupei Szűz pártfogásának tulajdonította, ezért 1340-ben a zsákmány feléből templomot és zarándokházat építtetett. 1341.-ben a kegyuraságot a toledói érsekségnek adományozta Az iszlám alóli fölszabadulás nemzeti zarándokhellyé tette. 1348-62-ben épült az erődszerű főépület a Szent Gergely harangtoronnyal, és hozzá vendégházak, kórházzal. Végül az egész objektumot a jereom-remetékre bízták, akik számára kolostort emeltek. A kegyhely még a királyokat is zarándoklatokra késztette. A Madonna-szobor tisztelete a 15-16. században érte el csúcspontját, mikor a spanyol földről induló felfedezők, útjuk kezdete előtt, szinte kötelezően járultak a a Gudalupei Szent Szűz (Senora de Guadalupe) elé, közbenjárását és oltalmát kérve.
     A kegyhelyen monostorváros alakult, melyben a hieronimiták szigorú kontemplatív lelkisége, kézműves és karitatív tevékenységet fakasztott. - A Guadalupei Szűzanyát főként az extremadurai fölfedezők és hódítók kirnőjét és édesanyját (Reina y Madre de los conquistadores extremenos); minden spanyolok kirnőjét és patrónáját (Reina y Patrona de la Hispanidad). A hieronimiták, akik híresek voltak gyógyításaikról, minden különbségtétel nélkül fogadták a betegeket, maguk készítették a gyógyszereket, és nagy gondot fordítottak a cellák és kórtermek tisztaságára.
     1907. március 20-án a Guadalupei Szent Szűz egész Extremadura fő patrónája lett, a szobrot 1928. október 11-ben megkoronázták. A spanyol polgárháború idején a Fantasma, 'rémkép' nevű köztársasági hadoszlop és más baloldali erők elszántan meg akarták semmisíteni a nemzeti kegyhelyet. 3 napon át ádázul ostromolták a monostort, melyben mellesleg 5000 menekült tartózkodott. A nemzeti hadsereg heves küzdelem és nagy véráldozatok árán szabadította föl Guadalupét.
      1954-ben Extremadura püspöke a tartományt fölajánlotta a Guadalupei Miasszonyunknak.
II. János Pál pápa 1982. november 4-én látogatta meg a spanyolországi Gaudalupét.

forrás: A Hajnal Szép Sugara oldalról

2012. július 13., péntek

Szent Szűzhöz fordulunk...

      A hívő ember Mária mellett megérzi, hogy jó imádkozni és hogy milyen fontos az imádság az életünkben.
Szűzanyánk az, aki megtanít minket helyesen beszélgetni jóságos Mennyei Atyánkkal, amikor megmutatja számunkra, hogy neki is az imádság adott erőt élete minden napján. Nagyasszonyunk felhívja a figyelmünket saját példáján keresztül arra, hogy egyedül csak az imádkozó Egyház lehet sikeres a krisztusi örömhír továbbadásában, mert az imádság és az imádságos lelkület teszi hitelessé a kereszténységet a világ előtt. Ha ugyanis nincs szavaink és tetteink mögött szívből jövő imádságos lelkület, akkor erőtlenné válik tanításunk és lélek nélkülivé minden cselekedetünk. 
     Égi Édesanyánk nemcsak az Egyház születésekor imádkozott együtt az apostolokkal és a tanítványokkal, hanem ma is ezt teszi, amikor imádkozik és közbenjár értünk. A hívő ember mindezeket látja, tapasztalja élete minden napján és ezért köszönete és hálája jeleként fohászokkal fordul a Szent Szűzhöz, hogy továbbra is kérje tőle pártfogását, segítségét és oltalmát.

forrás: Déri Péter, Martinus újság