2011. október 22., szombat

Ferences Világi Rend

A Ferences Család részeként a világi híveknek jelentünk közösséget. 

Azokat várjuk és fogadjuk be, akiket Szent Ferenc atyánk lelkisége valamilyen módon megérintett, és ezt a hívást meghallva közösségben, testvérek között szeretnék megélni katolikus keresztény hitüket.

"A Szentlélek malasztjával elteltek...egy Cannaio nevű falucskába értek...s a Szent oly hévvel beszélt, hogy a falu összes fiai és asszonyai, fellelkesedvén szavain, el akarták hagyni tűzhelyüket, hogy őt kövessék, de Szent Ferenc nem engedte, s mondá nekik: Ne hirtelenkedjétek el a dolgot, s maradjatok csak itthon. Majd én előírom, mit kell cselekednetek lelketek javáért. Ekkor határozta el, hogy mindenkinek üdvösségére megalapítja a Harmadik rendet." (Ez ma a Ferences Világi Rend.) Fioretti, 16. fejezet 

A Fioretti e szavai mutatják, milyen hatással volt Ferenc kora embereire. Bár napjainkban egy egész település egyszerre nem akar belépni rendünkbe, mégis, az egész földkerekségen a Ferences Világi Rend az egyik legelterjedtebb világi közösség.
A Ferences Világi Rend "testvérei és nővérei a Szentlélektől indíttatva saját világi állapotukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét, és fogadalommal kötelezik el magukat arra, hogy az Evangélium szerint élnek..." (Regula 2.). A rend tagjai házasságban élők, családosak, vagy egyedülállók, sőt, egyházmegyés pap testvéreink is vannak. A Világi Rendnek az lehet a tagja, aki egységben él az Egyházzal. Ha házas, rendezett szentségi házassága legyen.
A Ferences Világi Rend és a Ferences Család többi ágának a hivatása hasonló.
  • Szent Ferenc atyánk az első, Meg nem erősített regulában így ír:
    "A testvérek regulája és élete ez: éljenek engedelmességben, tisztaságban és tulajdon nélkül, és kövessék a mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait és nyomdokait..."
  • III. Honorius pápa Ferenc és a testvérek által átdolgozott regulát jóváhagyja. Ebben ez áll: "A Kisebb Testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát..."
  • A II. Vatikáni Zsinat után, a zsinat szellemében megújított regulában ezt olvassuk: "A világi ferencesek regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk, Jézus Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent Ferenc példáját..."
Hogy az Evangélium szerint éljünk, naponta olvassuk, elmélkedjük az Evangélium szavait, amelyből Jézus szól hozzánk és tanít bennünket. Igyekszünk Urunk szavait beépíteni az életünkbe, hogy ezek irányítsák tetteinket és gondolatainkat. Rendünk testvérei - nővérei hittel éljék meg minden nap azt a nagy adományt, amelyet 
 Krisztus adott át nekünk: az Atya kinyilatkoztatását. E hitükről gyakran tegyenek tanúságot az emberek előtt, a családi életben, a munkahelyen, az emberekkel való találkozásban, sőt, az élet nehézségei, betegségek, szenvedés és az üldöztetés közepett is. "Mint bűnbánó testvérek és nővérek, gondolatvilágukat és cselekedeteiket Krisztuséhoz alakítják, annak a gyökeres belső változásnak az útján, amelyet az evangélium megtérésnek nevez, és amelyet az emberi gyöngeség miatt naponta újra kell kezdeni". (FVR Reg.7.) Ezért rendszeresen, gyakran szabaddá tesszük szívünket a naponta végzett lelkiismeretvizsgálattal és a rendszeres gyakorisággal végzett szentgyónások által. Fontos, hogy mindenkinek legyen állandó lelkivezetője. Célunk, hogy az állandó megtérés szellemében éljünk. A megtérés nem lehet egyszeri esemény az életünkben. Lehet egy nagy esemény, amelyet azonban a gyakori szentségekhez járulással is állandóan ébren kell tartani magunkban. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése