2012. február 23., csütörtök

Szent a házasság és a család

A II. vatikáni zsinat Gaudium ét spes kezdetű, az Egyház és a mai világ kapcsolatáról szóló lelkipásztori konstitúciójábol

A férfi és a nő a házasságban már nem két test, ha­ nem csak egy (Mt 19, 6), személyük és tevékenységük
bensőséges kapcsolatában egymás kölcsönös segítségére és szolgálatára vannak, egységüket átélik, és egyre szi­lárdabban érzik a magukénak. Ez a bensőséges egyesü­lés hiszen itt két személy kölcsönös önátadásáról van szó, nemkülönben a gyermekek érdeke is a házastár­s teljes hűségét követeli meg, és sürgeti, hogy fel­ bonthatatlan legyen egységük.
Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet meg­ nyilatkozása lesz, Krisztus megváltó ereje és az Egyház üdvöt szerző tevékenysége irányítja és gazdagítja, hogy a házastársak valóban eljussanak Istenhez, magasztos atyai és anyai hivatásukban pedig segítséget és erőt kapjanak. Ezért a keresztény házastársakat külön szentség erősíti meg állapotbeli feladataikban és méltó­ságukban, sőt erre mintegy fel is szentelik őket; ennek erejével teljesítik házastársi és családi kötelességeiket, ez tölti el őket Krisztus szellemével, amely egész életüket hittel, reménnyel és szeretettel hatja át: így halad előre egyéni tökéletesedésük és egymás kölcsönös megszentelése, tehát Isten együttes megdicsőítése.
Ezért a gyermekek és mindazok, akik a családi kör­ben élnek, könnyen rátalálnak a természetes emberi erények, az üdvösség és a szentség útjára, ha a szülők jó példával járnak elöl, és vezetik a közös családi imád­ságot. A házastársak tehát, akiket az apaság és az anya­ság méltósága és tiszte ékesít, szorgalmasan teljesítsék a nevelés, különösen a vallásos nevelés feladatát, amely elsősorban rájuk tartozik.
A gyermekek az új élet a családban  a maguk módján hozzájárulnak a szülők megszentelődéséhez. Hálás szívvel, kegyelettel és bizalommal viszonozzák szüleik jóságát, és mint hűséges gyermekek, mellettük állanak a viszontagságok idején és az öregkor magányosságában. Az özvegységet, a házastársi hivatás folytatása képpen erős lélekkel vállalt állapotot mindenki­nek tisztelnie kell. A család jó szívvel juttasson a maga lelki gazdagságából más családoknak is. A keresztény család éppen mert alapja a szentségi házasság: Krisztus és az Egyház szeretetszövetségének képmása és ré­szese tegye mindenki számára szinte kézzelfogható­ vá az Üdvözítő éltető jelenlétét a világban és az Egyház igazi természetét a házastársaknak egymás iránt való szeretete, a gyermekáldás nagylelkű vállalása, az egység meg a hűség ápolása és valamennyi családtagnak szere­ tettel teljes együttműködése által.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése