2012. augusztus 15., szerda

Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)

   Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik  városába sietett. Belépett  Zakariás  házába,  és  köszöntötte  Erzsébetet.  Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését,  szíve alatt megmozdult a  magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De  hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat  el hozzám? Mert íme, amikor  fülembe csendült köszöntésed  szava, örvendezve  felujjongott méhemben  a  magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
   Mária megszólalt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!
   Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!” Mária ott  maradt  még  körülbelül három  hónapig,  azután  visszatért  az otthonába.
   Lk 1,39-56

   Elmélkedés:

   Mennyei dicsőség
   XII. Piusz pápa az 1950.  november 1-én közzétett, Munificentissimus  Deus (A legbőkezűbb Isten) kezdetű  apostoli rendelkezésében a  következőképpen fogalmazta meg a mai ünnep titkát, Szűz Mária mennybevételének hittételét:
   „A  szeplőtelen,  mindenkor  szűz   Istenanya  Mária,  földi   életpályája befejezése után testével,  lelkével felvétetett a  mennyei dicsőségbe”.  E megfogalmazás  szerint  Jézus   édesanyjának  megdicsőüléséről  abban  az értelemben beszélhetünk,  hogy nem  a  maga emberi  erejéből jutott  el  a mennyországba, hanem  Isten közreműködésének köszönhetően. Ez  az  isteni megdicsőítés  azonban  mégsem  független  Mária  életétől, hiszen   annak köszönhető,  hogy   a  názáreti   leány  hittel   elfogadta  és   hűséggel teljesítette azt  a küldetést és  feladatot,  amit  a  mindenható  Isten megváltó tervében rábízott, tehát az ő közreműködésének is köszönhető.

   Mi az előzménye Mária  mennybevételének? Az ő  emberi élete, amely  minden pillanatban Isten  akaratát kereste  és  teljesítette. Nem  földre  szállt angyal ő, hanem  ember, mint  mi. Emberként  született a  világra és élte életét. A mennyei megdicsőülés azért  érte, mert a Megváltó Anyjaként  élt és Isten nem engedte, hogy testét romlás érje.

 Az elmúlt napokban  és hetekben  bizonyára sokan  figyelemmel kísérték  az olimpiai közvetítéseket.  Amikor  valaki a  legjobbnak  bizonyult  egy-egy sportágban, aranyéremmel jutalmazták.  Ő állhatott fel  a dobogó  legfelső fokára. Az ő tiszteletére hangzott el országának himnusza. Az egész  világ őrá figyelt. Láthatóan óriási öröm töltöttel a győzteseket. Nem túlzás, ha azt állítjuk,  hogy ez  igazi megdicsőülés  volt a  legkiválóbb  versenyző számára. Ezekben a  percekben talán  nem is szoktunk  arra gondolni,  hogy mennyi munka,  évekig  tartó  edzés  van  egy-egy  kimagasló  teljesítmény mögött. Mert az aranyérmet és az azzal járó dicsőséget nem adják ingyen. A győztesnek nem  csupán ellenfeleit  kellett legyőznie,  hanem oly  sokszor    kellett győzedelmeskednie önmagán,   felülemelkednie   fáradtságán a felkészülés hosszú  ideje alatt,  túllépni  kudarcain, amikor  valami  nem sikerült jól. Mindezek hozzá tartoznak a sikerhez, a győzelemhez.

   Mária  mennybevétele  szintén   győzelem.  Ő  áll   ma  előttünk,   akinek életpéldája ösztönöz bennünket, hogy mi is menny felé törekedjünk. Egy-egy sportoló sikerét  látva sok  gyermeknek  megfordul a  fejében, hogy  ő  is kipróbálja azt a  sportágat, s  talán egyszer  ő is  bajnok legyen.  Mária sikerét,   megdicsőülését,   mennybe   jutását   látva,   bennünk,   Isten gyermekeiben is felébred a gondolat, hogy őt utánozzuk, hozzá hasonlóan  a menny felé törekedjünk, és ugyanazt a sikert elérjük.

   Miben kell őt  követnünk? Hogyan éljünk?  A mennybe felvett  Boldogasszony élete  megadja   nekünk  a   választ.  Állítsuk   egész  életünket   Isten szolgálatába! Az  angyali  üdvözlet alkalmával,  amikor  Mária  megismerte Isten vele kapcsolatos tervét, akkor teljes személyiségével, értelmével és akaratával  igent  mondott  erre  a  tervre:  „Az  Úr  szolgálója  vagyok, történjék  velem  szavaid  szerint”  (Lk  1,38).  Keressük  Isten   velünk kapcsolatos tervét,  és ha  megtudtuk, éljük  ebben a  hivatásban!  Éljünk szeretetben, szeretetközösségben  Jézussal, ahogyan  Mária is  élt! És  ne veszítsük kedvünket, ha életünk  során kudarcok, nehézségek érnek  minket, hiszen neki is kijutott a gondból.

 Isten  meghív  bennünket  az  örök  életre.  Törekedjünk  rá,  hogy  Jézus édesanyjához  hasonlóan   mi   is   elnyerhessük   a   győzteseknek   járó hervadhatatlan koszorút!Minden evilági,  földi dicsőségnél  többet ér,  ha elnyerjük a mennyei dicsőséget, az örök életet.
   © Horváth István Sándor
     
   Imádság:

   Szűz Mária, égi  anyám, ó hallgasd  meg az én  imám, hozzád szólok  benned
   bízva, szomorúak  nagy vigasza.  Sok bánat  a földi  életem, segíts  nekem
   elviselnem. Nyújtsd ki mennyből  szent kezedet, segíts vinni  keresztemet.
   Kérjed értem szent fiadat, tudom jól,  hogy terád hallgat. Hogy majd az  ő
   szent nevében köszönthetlek fönt az égben. Ó hallgasd meg kérésemet, hogy
   dicsérjem szent nevedet. És fogadd el az én imám Szűz Mária, édesanyám.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése